BESCHIKBAARHEID; PRIJZEN - DISPONIBILITE ; PRIX

 

STUDIO WELLINGTON 203

TE HUUR A LOUER DE PANNE

 

CONTACT & RESERVATIE

Stefan De Cock

Hulbeekstraat 1A B- 9850 Vosselare

 

0486/266302

info@studiodepanne.com

stefan.de.cock2@telenet.be

De studio te De Panne wordt het ganse jaar verhuurd op basis van een week , 14 dagen , een maand,..., voor andere opties gelieve contact te nemen. GEEN WEEKENDVERHUUR

 

Prijzen zijn in Euro en exclusief energiekosten (electriciteit , waterverbruik , verwarming), eventuele schoonmaakkosten en schade.

 

Le studio est à louer pendant toute l'année à base d'une semaine , une quinzaine ou par mois. ( PAS DES WEEKENDS)

 

Les prix sont en Euro et exclusif les frais de consommation d'energie(electricité, eau, chauffage), éventuels frais de nettoyage et dommage.

 

Conditions générales en français (en bas)

 

 

Algemene voorwaarden van het huurcontract vakantiewoning

 

 

Studio 203 (K2) Wellington De Panne

 

Hierna wordt bedoeld met reserveerder hij die de huur van de vakantiewoning bedingt , met huurder hij die deze effectief huurt.

 

De reserveerder moet een door hem ondertekend exemplaar van het huurcontract terugzenden naar de eigenaars en het voorschot - of het totaal bij reservering binnen de 4 weken voor aankomst - betalen ten laatste op de datum die vermeld is in het huurcontract. Voldoet de reserveerder aan die verplichtingen, dan wordt hij huurder (onderverhuring en/of huuroverdracht zijn absoluut verboden) en is hij als dusdanig verantwoordelijk voor iedere persoon in zijn hoofde aanwezig in de studio of op het eigendom van de residentie. Blijft de reserveerder in gebreke dan beschouwen de eigenaars dit aan de reserveerder bezorgde huurcontract als onbestaande.

 

Gezien dit huurcontract een vakantiewoning betreft en niet een permanente huurwoning , wordt de huurder als gast beschouwd, en mag hij onder geen enkel beding daden stellen die hij als gast niet verondersteld wordt te stellen , zoals ( niet limitatief): zich laten inschrijven met als wettelijke verblijfplaats het adres van de vakantiewoning; eender welke wijziging(en) of veranderingen aanbrengen aan de vakantiewoning, inboedel, toestellen, nutsvoorzieningen, het eigendom en:of beplantingen; verbintenissen, aankopen of wat dan ook aangaan met als adresopgave het adres van de vakantiewoning…

De huurperiode vermeld in het huurcontract is bindend. Afwijkend langer verblijven kan enkel mits geschreven akkoord van de eigenaars en de betaling van een overeengekomen prijs.

 

De huurprijs blijft volledig verschuldigd, zelfs als de huurder later aankomt en/of vroeger afreist, ongeacht de reden of oorzaak hiervoor. Betalingsvoorwaarden en –termijnen dienen stipt nageleefd te worden. Eventuele bewerkings- en /of andere kosten aan de eigenaars aangerekend door een financiële instelling bij de verwerking van een buitenlandse betalingsopdracht zijn ten laste van de huurder en worden verrekend op de waarborgsom.

 

In voorkomend geval geldt als annulatiedatum de poststempel op het aangetekend schrijven.

 

Bij annulatie door de huurder zijn de annulatiekosten gelijk aan het voorschot indien de annulatie gebeurt meer dan 28 kalenderdagen vóór de voorziene aankomstdatum, en gelijk aan de huurprijs indien de annulatie gebeurt 28 kalenderdagen of minder vóór de aankomstdatum. De eigenaars zijn niet verantwoordelijk als overmacht, of elke toestand die de eigenaars persoonlijk niet (kunnen) konden voorzien of eraan verhelpen, aanleiding is tot gedwongen annulatie door de eigenaars. In dat geval ontvangt de huurder de door hem betaalde sommen terug, zonder dat hij aanspraak kan maken op enigerlei vorm van terugbetaling of schadevergoeding.

 

De huurder meldt ten laatste 12 uur na het vaststellen( van de oorzaak) ervan aan de eigenaars alle klachten en/of onregelmatigheden die vastgesteld worden. Gebreken aan de vakantiewoning en:of toestellen zullen door tussenkomst van de eigenaars hersteld worden binnen de kortst mogelijke termijn, maar kunnen nooit aanleiding zijn tot de éénzijdige verbreking van het huurcontractdoor de huurder, evenmin tot enigerlei vorm van terugbetaling of schadevergoeding.

 

Aftrekbaar van de waarborgsom zijn de kosten die niet in de huurprijs zijn inbegrepen en als dusdanig in het huurcontract vermeld zijn, alsook de kosten die het gevolg zijn van hierna vermelde bepalingen inzake (niet limitatief) : bewerkings- en/of andere kosten, schade , eindschoonmaak en energiekosten (verwarming, water en elektriciteit) , huishoudelijk afval, onrechtmatig verblijf… hetzelfde geldt voor een toeristenbelasting geheven door eender welke overheid.

 

Het saldo van de waarborgsom wordt terugbetaald op het rekeningnummer van de huurder, ten laatste op de datum vermeld in het huurcontract. Die terugbetaaldatum mag worden overschreden als het bedrag van de kosten en/of schade, in voorkomend geval, alsdan niet gekend is, bvb bij te ramen kostprijs voor herstel. Indien de voorziene waarborgsom onvoldoende is , worden alle niet door de waarborg gedekte kosten betaald door de huurder, uiterlijk 2 weken na het aflopen van het huurcontract. In het huurcontract wordt door de huurder ook de maatschappij en het polisnummer van de familiale verzekering vermeld met vervaldag.

 

De vakantiewoning is ontworpen en uitgerust voor een verblijf van maximum 4 personen. Bezoekers mogen onder geen beding blijven overnachten.

 

De huurder vermeldt in het huurcontract de namen van de medeverblijvers.

 

De huurder is ook verplicht het reglement van interne orde van de residentie na te leven. Dit hangt uit in de beide liften. Een kopij van dit reglement wordt tevens als bijvoegsel aan het huurcontract toegevoegd.

 

Het niet naleven van deze strikte beperkingen heeft als van rechtswege de onmiddellijke stopzetting en ontbinding van het huurcontract al s gevolg, alsook het onmiddellijk vrijgeven van de vakantiewoning door de huurder, zonder dat deze aanspraak zal kunnen maken op enigerlei vorm van terugbetaling of schadevergoeding.

 

Huisdieren zijn totaal verboden.

 

Roken kan enkel op het terras van de studio en wordt op geen enkel wijze toegestaan binnen in de vakantiewoning of in de gemeenschappelijke delen van de residentie.

 

Donsdekens en kussens zijn voorzien.

 

Het gebruik van bedlinnen ( onderlaken, dekbedovertrek – of bovenlaken indien de huurder geen dekbedovertrekken heeft – en kussenslopen) is verplicht. Wordt bevuiling vastgesteld van de matras,matrasbeschermer, dekbedden/of hoofdkussen, enz. dan zal dit bevuilde beddengoed worden gereinigd op kosten van de huurder.

 

 

De huurder moet zelf zijn bed- , bad- , en keukenlinnen meebrengen.

 

De eigenaars zullen de sleutels aan de huurder bezorgen zoals beschreven in het huurcontract. De huurder bezorgt de sleutels bij het aflopen van het huurcontract zoals beschreven in het huurcontract.

 

Als de huurder de sleutels niet kan terug bezorgen, bvb wegens verlies, dan worden de kosten voor het reproduceren op hem verhaald, ten bedrage van:

 

€50 voor de garagepoort

€200 voor de inkomdeur van de studio ( nieuw slot + 6 sleutels)

 

 

De huurder verbindt er zich toe de vakantiewoning, die hij in goede en propere staat heeft ontvangen, verder als een goede huisvader te gebruiken en te bewaren, alsof hijzelf de eigenaar ervan zou zijn, en ze te verlaten in goede orde en in nette toestand, ten laatste bij het aflopen van het huurcontract. Na het vertrek van de huurder voert een aangestelde of de eigenaar een algemene controle uit.

 

Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de vakantiewoning en/of de inboedel, en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

 

De eindschoonmaak wordt uitgevoerd door de huurder . Indien de eindschoonmaak niet wordt uitgevoerd door de huurder of onvoldoende blijkt te zijn wordt €50,00 verhaald op de huurder.

 

 

Blijkt dat de vakantiewoning in zulke vuile staat wordt achtergelaten dat een gewone schoonmaak onvoldoende is, dan wordt de tijd die meer nodig is dan bij normale schoonmaak aangerekend aan € 10,00 per bijkomend uur . Kan de aangestelde de controle en/of de eindschoonmaak van de vakantiewoning niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren doordat de huurder de vakantiewoning niet heeft verlaten bij het aflopen van het huurcontract, dan kunnen de eigenaars van de huurder een vergoeding eisen voor “onrechtmatig verblijf” gelijk aan het dubbele van de huurprijs overeenkomend met de duur van het effectieve onrechtmatig verblijf tijdens de betreffende periode, met een minimum van de prijs van één dag.

 

De eindschoonmaak houdt in dat alle afval op de desbetreffende voorzien plaats wordt gesorteerd , dat de vakantiewoning wordt ontdaan van alle stof en eventuele zand, dat alle sanitair en alle toestellen worden afgewassen , alle vaat is gedaan , de laminaatvloer wordt gereinigd met een licht vochtige dweil, dat de ruiten worden gereinigd, het terras wordt geveegd, alle meubilair op dezelfde plaats wordt gezet zoals bij het betreden van de vakantiewoning, dat alle donsdekens en kussens worden opgeborgen in de kasten zoals bij aanvang van het huurcontract.

 

De vakantiewoning beschikt over een kastbed voor twee personen die met alle voorzichtigheid wordt geopend en gesloten. Vergewis u ervan dat deze goed is dichtgedaan , zodat de magneten goed aansluiten en zodoende het ongewild openklappen van het bed wordt vermeden en aldus geen schade wordt berokkend aan de laminaatvloer.

 

Bij het openen van kastbed moet de bijhorende hendel uitgeklapt worden en als steun worden gebruikt onder het bed , bij het dichtmaken van het kastbed wordt in omgekeerde beweging deze hendel voldoende terug over de matras ingeklapt.

 

Verboden is het doorspoelen van producten die stollen (vet, olie) in bvb wc- lavabo- gootsteen- bad enz. …en/of het doorspoelen van maandverbanden en/of tampons in de wc. Voor dergelijke producten is een afvalbakje voorzien in de badkamer.

 

De huurder houdt zich volledig en strikt aan de instructies gangbaar in de residentie i.v.m. het sorteren van het huishoudelijk afval. Blijft de huurder in gebreke, dan zullen de kosten en/of boetes verbonden aan het verwijderen van het afval verhaald worden op de huurder.

De afvalruimte bevindt zich in de kelderverdieping.

 

Er is een private parkeerplaats voorzien in de ondergrondse parking, bij het huren van de vakantiewoning . Vanuit deze ondergrondse parking is de studio met de lift op trap bereikbaar via de kelderverdieping.

 

De eigenaars aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor – inde breedste betekenis – verlies , diefstal, beschadiging, letsels, ongeval… opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen/of goederen tijdens of als gevolg van een verblijf in de vakantiewoning.

 

Alle onvoorzien kosten hierboven opgesomd zijn aftrekbaar van de waarborgsom en/of nadien te betalen.

 

 

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

 

 

 

Conditions Générales du contrat de location du studio

 

 

Studio 203 (K2) Wellington De Panne

 

 

Par suite le réservataire est celui qui demande la réservation du studio , le locataire est celui qui le loue effectivement.

 

Le réservataire doit renvoyer aux propriétaires une copie signée du contrat de location , de ces conditions générales et doit payer l’avance – ou le prix total en cas d’une réservation pendant les 4 semaines avant début du période de location- avant la date mentionnée dans le contrat.

Si le réservataire est en ordre avec ces conditions , il devient locataire et par ceci , il est responsable pour chaque personne lui accompagnant présent dans le studio et dans la résidence.

 

 

Si le réservataire est à défaut , les propriétaires considéront ce contrat comme inexistant.

 

La période mentionnée dans le contrat est obligatoire.

 

 

Un séjour plus long que prévu est uniquement admis par confirmation écrite des propriétaires et par paiement d’un prix discuté d’avance.

 

Le prix de location reste dû , même si le locataire arrive plus tard / ou part plus tôt , malgré la raison . Les conditions de paiement doivent être respecté toujours.

 

Eventuelles frais de transaction par compte bancaire étrangère sont au charge du locataire et seront retenus du caution.

 

En cas d’annulation la date postale de la lettre recommendée est la date d’annulation.

 

En cas d’une annulation par le locataire , les frais d’annulation seront égales à l'accompte si l’annulation se fait plus de 28 jours avant le jour prévu du début de la période de location et sont égales au prix totale de location si l’annulation se fait moins de 28 jours avant le début de la période de location.

 

Les propriétaires ne sont pas responsables si la location doit être annulé par les propriétaires en raison de causes imprévus .Dans ce cas là le locataire reçoit tous les montants déjà payés sans avoir droit à une indemnisation.

 

Le locataire notifie chaque plainte ou irrégularité constatée immédiatement aux propriétaires. Les dommages seront restaurés par les propriétaires et ne peut jamais être la raison d’une annulation unilaterale du locataire ou d’une demande de remboursement ou d’indemnisation.

Les frais non-inclus dans le prix de location sont retenus du caution, comme (non limité) : dommage , nettoyage, frais de consommation d’eau , d’électricité et de chauffage ,frais d’ordures, séjour prolongé illégal, …

 

Le solde du caution sera viré sur la compte bancaire du locataire pendant le mois suivant le fin de la période de location. Cette période peut être prolongé si les frais au charge du locataire ne sont pas connus à cause d’une restauration prévue.

 

Si la caution est insuffisante , tous les frais supplémentaires seront payés par le locataire pendant les 2 semaines suivant la période du location.

 

Dans le contrat de location le locataire doit communiquer la société et la numéro de contrat de son assurance familiale.

 

Le studio a été fait et est equipé pour 4 personnes maximum.

 

Visiteurs n’y peuvent pas rester.

 

Le locataire communique les noms des autres locataires qui lui accompagnent.

 

Le locataire est obligé de suivre le règlement de l’ordre interne de la Résidence. Celui-ci est affiché dans chaque ascenseur. Une copie sera inclus avec le contrat.

 

Ne pas suivre ce règlement résulte par loi dans une annulation immédiate du contrat et du départ immédiat du locataire sans aucun compensation.

 

Les animaux domestiques sont interdits !!!

 

Fumer à l’intérieur du studio ou dans la résidence est interdit.

 

Les couettes , housses de matelas et les oreillers sont présents. L’utilisation de linge de lit est obligatoire , si le propriétaire constate des salissures du matelas , protecteur du matelas ou des oreillers, ceux-ci seront nettoyés au charge du locataire et les frais seront retenus du caution.

Le locataire doit apporter son linge des lits , linge de bain et le linge de cuisine.

Les propriétaires vont remettre les clefs comme décrit dans le contrat. Le locataire rend les clefs à la fin de la période de location comme décrit dans le contrat.

Si le locataire ne rend pas les clefs comme convenu , p.e. par perte, les frais des reproductions seront au charge du locataire , au montant de :

 

€ 50,00 porte garage

€ 200,00 entrée du studio (nouvelle serrure + 6 clefs)

 

 

Le locataire s’engage de prendre soins du studio comme s’il était le propriétaire même. Il s’engage de remettre le studio en ordre en le laisser en état impeccable avant le fin de la période de location. Après la période de location le propriétaire ou un remplaçant exécutera un contrôle général du studio .

 

 

Tout les dommages directes ou indirectes seront au charge du locataire.

 

Le nettoyage sera effectué par le locataire. Si ceci est insuffisant , le nettoyage sera chargé au montant de € 50,00 .

 

 

Si le studio est dans in état si salle , qu’un nettoyage régulier est insuffisant , le temps nécessaire pour nettoyer le studio sera au charge du locataire au montant de € 10,00 par heure supplémentaire.

 

Si le propriétaire n’arrive pas à faire le contrôle ou le nettoyage supplémentaire à cause d’un séjour prolongé irrégulier du locataire , les propriétaires peuvent exiger une compensation pour « séjour irrégulier » au montant du double de la durée du séjour irrégulier, avec un minimum du prix d’une journée.

 

 

Le nettoyage consiste en : nettoyer tout les sanitaires , passer l’aspirateur, nettoyer le sol stratifié avec un torchon faiblement mouillé, nettoyer les vitres, balayer la terrasse, remettre tout les meubles en place, remettre tout les couettes el tes oreillers dans l’armoire.

 

Le studio a un lit rebattable à deux personnes dans le placard, ce lit doit être descendu et remonté avec prudence. Assurez-vous que ce lit est bien fermé en remontant le lit , pour éviter que le lit tombe et vous ne vous fait pas de dommage ou vous fait de dommage au sol ou le placard.

 

 

Quand vous ouvrez le lit , assurez vous de mettre le support en dessous du lit , et quand vous remontez le lit de mettre le support au dessus le matelas !!

 

 

Ils est interdit de mettre les produits de solidification (graisses , huiles,..) dans les toilettes, les lavabos , le bain ou l’évier. Ainsi il est interdit de mettre les tampons ou les serviettes intimes au WC , mettez- les dans la poubelle !

 

 

Le locataire se tient à suivre les règlements de l’immeuble concernant le tri des déchets . Si le locataire se trouve en défaut , les frais des pénalités seront au charge du locataire.

 

La salle de triage des déchets se trouve au sous-sol.

 

Un parking privé est à votre disposition au sous-sol

 

La porte du garage s’ouvre avec un des clefs.

 

Le studio est aussi accessible par le sous-sol (parking) en prenant l’escalier ou l’ascenseur.

 

Les propriétaires n’acceptent aucun responsabilité pour les – en aucune forme- pertes , vols, dommages , blessures, accidents, … subits par ou causé par le locataire ,par un tiers personne ou objet pendant ou à cause d’un séjour dans le studio.

 

En cas de réclamation , seulement les tribunaux de Furnes sont compétent.